Rewitalizacja Parku Jana Pawła II 2018

W 2018 roku jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych była rewitalizacja Parku Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim połączona z rozbudową ścieżki dendrologicznej we Wrzosowie. Koszt inwestycji to 2 103 819 zł brutto. Projekt uzyskał dofinansowanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 1 846 281 zł brutto w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej”.

Park został zrewitalizowany i przystosowany do celów rekreacyjnych oraz uzdrowiskowych. Wymieniono chodniki i wybudowano nowe alejki z nawierzchni przepuszczalnych. Zmodernizowano istniejące schody, usunięto chore drzewa zagrażające osobom przebywających na terenie parku, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych, zmodernizowano oświetlenie oraz ustawiono ozdobne pergole oraz nowe ławki i kosze na odpady.

We Wrzosowie wydłużono ścieżkę dendrologiczną, która jest kontynuacją tzw. „Alei kalinowej”.