Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rekowo 2019

W 2019 roku zrealizowano inwestycję polegającą na budowie nowej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rekowie. Powstały budynek składa się z dwóch modułów, które w zależności od potrzeb mogą być wykorzystywane w całości lub w części. Do budynku doprowadzono niezbędne media oraz uporządkowano teren poprzez wybudowanie chodników, parkingów oraz trawnika.  Koszt inwestycji wyniósł 402 326 zł. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – działanie 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” w wysokości 198 795 zł. Obiekt służy mieszkańcom jednego z większych sołectw naszej Gminy. Był długo oczekiwany, gdyż wcześniej społeczność lokalna korzystała jedynie z zaadaptowanego niewielkiego kontenera.